Kestävä kehitys

Kestävä kehitys voidaan määrittää "nykyisten tarpeiden tyydyttämiseksi siten, ettei heikennetä tulevien sukupolvien kykyä tyydyttää omia tarpeitaan". Tämä periaate ohjaa kestävyyteen liittyvää työtämme kaikilla aloilla.
Viite - Brundtlandin raportti "Yhteinen tulevaisuutemme" (1987)

Kestävää kehitystä koskeva politiikkamme

SCA:n tavoitteena on luoda arvoa yrityksen osakkeenomistajille, parantaa yrityksen työntekijöiden elintasoa ja elämänlaatua sekä muutoin edistää asiakkaiden, tavarantoimittajien ja niiden maiden, joissa yrityksellä on toimintaa, taloudellista, ympäristöön liittyvää ja sosiaalista hyvinvointia. SCA pyrkii käyttämään uusiutuvia ja kierrätettäviä raaka-aineita ja tarjoamaan ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita. Niiden on täytettävä asiakkaiden ja kuluttajien tarpeet toimivuutensa, taloudellisuutensa, turvallisuutensa ja ympäristövaikutustensa osalta. Yrityksen toimintaperiaatteita koskevat lausunnot:

  • SCA harjoittaa toimintaansa yrityksen parhaita käytäntöjä koskevien korkeimpien standardien edellyttämällä tavalla ja kaikkien sovellettavien lainsäädännöllisten vaatimusten mukaisesti. SCA on sitoutunut liiketoiminnassaan kestävään kehitykseen, jossa otetaan huomioon kaikki taloudelliset, ympäristönsuojelulliset ja sosiaaliset näkökohdat.
  • SCA on sitoutunut ympäristönsuojelullisia ja sosiaalisia käytäntöjään koskevaan avoimuuteen ja avoimeen viestintään. Käymällä vuoropuhelua osakkeenomistajiensa kanssa SCA pyrkii myötävaikuttamaan maailmanlaajuisten parhaiden käytäntöjen kehittämiseen. SCA edellyttää tavarantoimittajiltaan ja alihankkijoiltaan samaa sitoutumista avoimuuteen ja avoimeen viestintään.
  • SCA arvioi tuotteidensa ympäristövaikutuksen niiden elinkaaren eri vaiheissa. Arviointiprosessi koskee myös tavarantoimittajia ja alihankkijoita.
  • SCA suosii tarkoituksenmukaisia ja tunnustettuja ympäristöjohtamisen järjestelmiä (Environmental Management Systems) koko organisaatiossaan. SCA tarkistaa ja kyseenalaistaa jatkuvasti tavoitteitaan voidakseen pienentää maailmalaajuista ympäristövaikutustaan.
  • SCA pyrkii tarjoamaan työntekijöilleen turvallisen ja syrjimättömän työympäristön. Kaikkien yksiköiden on noudatettava tarkasti ainakin kansallisia lakeja ja yhteisiä sopimuksia. SCA pyrkii aktiivisesti parantamaan terveyttä ja turvallisuutta työpaikalla.

Tuotteidemme elinkaari

Katse tulevaisuuteen

Ajat ovat muuttuneet, ja olemme edistyneet tuotteitamme ja niiden valmistustapaa koskevissa ajatustavoissa. Tuotteen perusteellinen tarkastelu edellyttää sen elinkaaren kaikkien vaiheiden huomioonottamista. Tämä tarkoittaa sitä, että aloitamme tietojen keräämisen jo luonnonvarojen (esim. öljy, kaivostuotteet, puu jne.) hankinnasta ja sisällytämme tietoihin sitten kaikki muut tuotteen elinkaareen vaikuttavat tekijät, kuten tuotteen valmistuksen, kuljetuksen, kuluttajan käyttötarkoituksen ja hävityksen. Tämän ns. kehdosta hautaan -mallin mukaisen kattavan tarkastelun ansiosta vältämme ympäristörasituksen siirtämisen elinkaaren yhdestä päästä toiseen.

Elinkaariarvio

Tutkimme tuotteen elinkaarta elinkaariarvioinnin (Life Cycle Assessment (LCA)) avulla. Menetelmä on laajalti hyväksytty alalla ja sääntelyviranomaisten parissa. ISO-standardit 14040 - 14044 määrittävät periaatteet ja puitteet elinkaariarvioinnin tekemiselle.

Elinkaariarvioita on tehty TENA-tuotteille säännöllisesti jo yli kymmenen vuoden ajan. Aloimme 1990-luvun alussa kehittää sisäistä elinkaariarviotietokantaa. Elinkaariarvio on nykyään kiinteä osa jokaisen uuden tuotteen kehitysprosessia.

Luonnonvarojen suojeleminen

Kaikkien elinkaariarvioiden tulokset osoittavat selvästi, että suurin ympäristörasitus syntyy raaka-aineiden tuotannossa. Tämän vuoksi on tärkeää, että käytämme raaka-aineet tuotannossamme mahdollisimman tehokkaasti tuotteen toimivuutta vaarantamatta ja käymme jatkuvaa vuoropuhelua tavarantoimittajiemme kanssa.

Ympäristömerkintä

Ympäristövaikutus

Arvioimme kaikkien tuotteidemme ympäristövaikutuksen elinkaariarvioinnin (Life Cycle Assessment) avulla (katso edellä). Näin saamme paljon kattavamman kuvan tuotteen ympäristövaikutuksesta ja voimme taata, että otamme kehitystyössämme ympäristönäkökohdat huomioon. Voimme käyttää elinkaariarvioinnin tuloksia tuotekohtaisissa ympäristöselosteissa (Environmental Product Declarations, EPD). EDP on kansainvälinen merkintä, joka perustuu kansainväliseen ISO 14025 -standardiin. Laadimme myös kaikkia tuoteryhmiämme koskevat ympäristötiedotteet, joissa kuvataan tuotteet ja niiden raaka-aineet. Jotkut tiedot ovat peräisin myös elinkaariarvioinneista.

Logistiikkamme esittely

Matkojen tehostaminen

Uskomme, että tehokas logistiikkajärjestelmä on tärkeä osa ympäristöpolitiikkaamme. Pyrimme jatkuvasti kehittämään ja parantamaan logistiikkajärjestelmäämme mm. toimimalla seuraavasti:

  • Valmistamme tuotteet raaka-aineet mahdollisimman tehokkaasti hyödyntävällä tavalla. Tämä tarkoittaa myös sitä, että saamme lastattua enemmän tuotteita kuutioyksikköä kohden.
  • Luomme tehokkaan jakelujärjestelmän ja varmistamme, että rekat lähtevät varastolta täyteen lastattuina.
  • Ylläpidämme korkeata palvelutasoa ja toimitamme asiakkaan tilauksen kokonaisuudessaan ensimmäisessä toimituksessa, mikä vähentää kuljetuskerrat minimiin. 
  • Valitsemme kohtuullisen maantieteellisen etäisyyden päässä olevia tavarantoimittajia.
  • Tilaamme raaka-aineet järkevästi siten, että tavarantoimittajat voivat hyödyntää kuljetusresurssinsa mahdollisimman tehokkaasti.

Pakkauksia ja kierrätystä koskeva sitoumuksemme

Pakkausten välttämättömyys

Pakkausten on toimittava hyvin, jotta tuote pysyy ehjänä ja säilyttää kaikki ominaisuutensa. Jos tuote on vahingoittunut eikä sitä voi käyttää, kaikki sen valmistamiseen käytetty energia ja vaivannäkö ovat menneet hukkaan. Euroopassa pakkausdirektiivi määrittää lainsäädännöllisen standardin, jota pakkausten on noudatettava.

Kuka vastaa kierrätyksestä?

Pakkausmateriaalien kerääminen ja kierrättäminen on useimmissa Euroopan maissa tuottajan vastuulla. Niinpä yritys, joka asettaa tuotteen ja sen pakkauksen markkinoille, on taloudellisesti vastuussa tuotteen mahdollisimman ympäristötehokkaasta talteenotosta. Tuotteiden keräämisestä ja talteenotosta huolehtii tavallisesti asuinpaikkakunnan jätehuolto, ja pakkaukset merkitään hyötykäytöstä kertovalla vihreän pisteen merkillä.

Miten erotumme joukosta

SCA on sitoutunut ns. vihreän pisteen malliin lähes kaikissa Euroopan maissa. Tämä merkitsee sitä, että rahoitamme olennaiselta osalta pakkausmateriaaliemme talteenottoa. Huolehdimme myös siitä, että täytämme EU:n pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin määräykset tuotekehityksessämme sekä tavarantoimittajien ja raaka-aineiden valinnassamme.

Käyttämämme raaka-aineet

Mitä tuotteemme sisältävät?

TENAn inkontinenssisuojissa on tavallisesti imukykyinen sisäosa, joka on sekoitus revintämassaa ja erittäin imukykyistä polymeeria eli superabsorbenttia (SAP), läpäisevä kuitukerros sekä polyeteenikalvo tai hengittävä suojakerros.

Nämä kerrokset on liimattu yhteen ja tuotteeseen on lisätty erilaisia vuotoa estäviä ominaisuuksia, kuten pitkittäiskuminauhat ja vyötärönauhat. Tuotteet voidaan myös kiinnittää eri tavoin kiinnitysteippien, vöiden, koukkujen ja silmukoiden avulla.

Jätteenkäsittely

Mitä seuraavaksi?

TENA-tuotteet on kehitetty siten, että ne soveltuvat kaikkiin olemassa oleviin jätteenkäsittelymenetelmiin. Hygieniatuotteiden prosenttiosuus kaikkien jätteiden käsittelystä on pieni, eikä kertakäyttöisten hygieniatuotteiden erillinen jätteenkäsittely ole ympäristönsuojelun kannalta yleensä kannattavaa.

Seuraavassa on lyhyt kuvaus yleisimmistä jätteenkäsittelymenetelmistä:

Kaatopaikat

Kaatopaikat ovat edelleen yleisin talousjätteiden käsittelymenetelmä maailmassa. Kaatopaikat voivat vapauttaa kasvihuonekaasuja (kuten hiilidioksidia ja metaania), ja ne ovat epäsuotuisin jätteenkäsittelyvaihtoehto. Kaatopaikat merkitsevät myös resurssien tuhlaamista, sillä käytetyn tuotteen valmistusmateriaaleja ei uusiokäytetä eikä kerätä talteen. Eurooppalaisessa lainsäädännössä pyritään pääsemään eroon kaatopaikkojen käytöstä.

Jätteenpoltto ja energian talteenotto

Käytettyjen tuotteiden polttaminen ja tässä yhteydessä syntyvän energian talteenottaminen ovat ensisijainen jätteenkäsittelyvaihtoehto. Puolet hygieniatuotteista on yleensä revintämassaa, jota pidetään biopolttoaineena. Fossiilisten polttoaineiden korvaamisesta tällä energianlähteellä on selvää etua ympäristön kannalta. Inkontinenssituotteemme eivät sisällä mitään sellaisia aineita tai kemikaaleja, jotka voisivat aiheuttaa tai synnnyttää haitallisia päästöjä.

Kompostointi

Emme suosittele käytettyjen hygieniatuotteiden kotikompostointia, sillä tuotteista voi levitä luontoon lääkkeiden jäännöksiä ja haitallista mikrobiaalista sisältöä (menetelmä on joissakin maissa myös kielletty). Teollisessa kompostoinnissa käytettyjen inkontinenssituotteiden kierrätys on vaikeaa. Muovisen sisällön poistaminen voi edellyttää koneiden käyttöä ja näin lisätä energiankulutusta. Biokaasutus on vaihtoehto kompostoinnille. Biokaasutuksessa muodostuu metaanikaasua, jota voidaan käyttää energiantuotannossa.

Kertakäyttö vs. kestokäyttö

Hyödyt ja haitat

Kertakäyttövaippojen käytön ympäristövaikutuksesta suhteessa kestovaipan käytön vaikutukseen käydään keskustelua. Joissakin vertailuissa on keskitytty etenkin jätteen vaikutukseen. Tuotteiden ympäristövaikutus on kuitenkin arvioitava niiden koko elinkaaren ajalta - raaka-aineiden käytöstä tuotteen valmistukseen, käyttöön ja lopulta hävitykseen. Jos vaippa valitaan vain yhden ympäristökriteerin (kuten syntyvä kiinteä jäte) perusteella, ei oteta huomioon muita tärkeitä tekijöitä, kuten ilman ja veden pilaantumista tai energian jatkuvaa käyttöä.

Riippumaton näkemys

Isossa-Britanniassa julkaistiin vuonna 2005 elinkaariarvio, jossa vertailtiin kangasvaippojen ja kertakäyttötuotteiden ympäristövaikutuksia. Tulosten mukaan ei ympäristövaikutusten osalta voitu osoittaa selkeitä voittajia tai häviäjiä. Kummatkin vaihtoehdot aiheuttavat päästöjä ja käyttävät energiaa, vettä ja raaka-aineita. Tutkimuksessa tehtiin sellainen johtopäätös, että kangasvaipat kuluttavat enemmän vettä ja tuottavat enemmän vesiin joutuvia päästöjä kuin kertakäyttövaipat, jotka synnyttävät enemmän kiinteää jätettä ja kuluttavat enemmän raaka-aineita.

Viimeinen sana kertakäyttötuotteista

Kertakäyttövaippojen hyödyt niin potilaille kuin laitoksille puhuvat puolestaan. Nykyaikaiset kertakäyttövaippatuotteet ovat erittäin imukykyisiä ja niiden pinta pysyy kuivana, minkä ansiosta potilaalla on pienempi riski kärsiä ihoärsytyksestä. Lisäksi ne minimoivat hajuja ja vähentävät jatkuvan vaatteidenpesun tarvetta, mikä alentaa inkontinenssin laitoshoidon henkilöstökustannuksia

Takaisin