Autamme sinua kustannusten hallinnassa

Räätälöimme ratkaisuja tunnistamalla hoidettavien tarpeet, auttamalla kustannusten hallinnassa ja tarjoamalla parasta mahdollista hoitoa.

Lisäarvoa antavaa yhteistyötä

TENA on sitoutunut parantamaan sekä hoidettavien että yrityksesi kontinenssihoitoa.

TENA Palveluratkaisut sisältää innovatiiviset tuotteet, hyvät hoitokäytännöt, tukityökalut sekä koulutuksen ja asiantuntijaneuvot. Kaikki tämä auttaa sinua tarjoamaan parasta mahdollista yksilöllistä hoitoa.

Kustannukset ja budjetti

Teemme yhteistyötä täyttääksemme yksilölliset tarpeesi. Korkealaatuiset tuotteemme lisäävät asukkaiden mukavuutta ja parantavat elämänlaatua. Samalla vältettävissä olevien reunavuotojen ja jätteen käsittelyyn käytetty aika ja kustannukset vähenevät ja ympäristöjalanjälki pienenee. Yksilölliset palveluratkaisumme auttavat henkilökuntaa työskentelemään tehokkaasti, kun aikaa jää enemmän muuhun hoitotyöhön. Lopulta kaikki hyötyvät syntyvästä lisäarvosta. 

TENA käytännössä

Eräs inkontinenssituotteitamme ja -palveluitamme koskeva esimerkkitapaus toteutettiin neljässä vanhainkodissa. [2] Tulokset osoittavat, miten yhteistyö TENAn kanssa vaikutti asukkaisiin, hoitajiin ja budjettiin. Tutkimuksessa ilmeni, että kokonaisvaltainen konsepti vaikutti erittäin positiivisesti asukkaiden hyvinvoinnin lisäksi myös työympäristöön.

Kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa arvioitiin:

 • asukkaiden hyvinvointia 
 • henkilökunnan osaamista ja työtyytyväisyyttä 
 • inkontinenssihoitoon käytettyjä resursseja

Essityn kokonaisvaltainen konsepti koostuu TENA-inkontinenssituotteista ja TENA-palveluista. Se sisältää henkilökunnan koulutuksen, tuotteiden käytön ja työrutiinien sekä työn rakenteiden optimoinnin. Toisin sanoen tutkimuksessa analysoitiin tuote-palvelu-järjestelmää, jossa tuotteita tarjotaan ja käytetään useiden asiaan liittyvien palvelujen yhteydessä.

Kustannukset ja budjetti

Osallistujat

Kööpenhaminan tutkimukseen osallistui neljän eri vanhainkodin neljä osastoa. Kaikki testit ja mittaukset suoritettiin ennen tutkimusta ja sen jälkeen. Tutkimus alkoi kesäkuussa 2008 ja päättyi helmikuussa 2009. Tutkimukseen osallistui hoitajien ja neljän osastonjohtajan lisäksi 32 asukasta. Kaikki asukkaat saivat apua inkontinenssin hoitoon.

Mitä tutkittiin?

Tutkimuksen testit ja mittaukset tehtiin ennen ja jälkeen TENA-tuotteiden ja -palveluiden käyttöönottamista. Tutkimus sisälsi Essityn kokonaisvaltaisen konseptin, TENA hygieniatuotteiden ja TENA-palvelujen käyttöön ottamisen. Tutkimuksen tulokset perustuivat siihen, että Essity oli sekä tuotteiden että palveluiden ainoa tuottaja tutkimuksen ajan.

Kustannukset ja budjetti

Käytetyt menetelmät

Tuloksia tarkasteltiin käyttäen asukkaiden, hoitajien ja osastonjohtajien haastatteluja sekä päiväkirjoja, joihin oli merkitty muistiin kukin suojanvaihto seitsemän vuorokauden ajan, ennen TENA-tuotteiden käyttöönottoa ja sen jälkeen.

Asukkaiden hyvinvointi

 • Inkontinenssisuojaansa erittäin tyytyväisten asukkaiden määrä lisääntyi 46 %:sta 55 %:iin.

 • Inkontinenssisuojaansa mukavaksi kuvailevien asukkaiden määrä lisääntyi 39 %:sta 69 %:iin.

 • Niiden asukkaiden määrä, jotka mielestään saivat onnistunutta apua inkontinenssin hoitoon, lisääntyi 39 %:sta 69 %:iin.

Työilmapiiri

 • Helpommin vaihdettavat suojat vapauttivat muihin toimiin käytettävää työaikaa 33 %.

 • Henkilökunnan mielestä TENA Flex oli helpompi vaihtaa, ja myös työasento oli parempi. Aiemmin kaksi hoitajaa vaatinut suojan vaihto onnistui nyt yhdeltä hoitajalta. 

 • Reunavuotojen väheneminen näkyi myös pyykkimäärän vähenemisenä.

Vaikutus ympäristöön

 • Inkontinenssisuojien kulutus väheni 20 %.

Johtopäätökset

Kaiken kaikkiaan havaittiin, että TENAn kokonaisvaltainen kontinenssihoidon lähestymistapa paransi:

 • asukkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua
 • henkilökunnan motivaatiota, osaamista ja työtyytyväisyyttä
 • kustannussäästöjä, kun aikaa säästyi suojien ja vuodevaatteiden vaihdossa, pyykinpesussa ja ihonhoidossa

 Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että:

 • inkontinenssisuojat ovat vain osa hyvien hoitokäytäntöjen mukaista kokonaiskontinenssihoitoa
 • yksilöllinen kontinenssihoito voi vähentää kustannuksia

 • henkilökunnan tietämystä ja osaamista voidaan kehittää optimoimalla kontinenssihoitoa ja kustannuksia

Viitteet:

1Essityn aineisto: Prosentuaaliset keskiarvot perustuvat ympäri maailmaa, pääasiassa Euroopassa, mutta myös Kanadassa ja Kiinassa, toteutettuihin 181:een TENA Palveluratkaisujen esimerkkitapaukseen. Tulokset vaihtelevat maasta ja hoitokodista toiseen, riippuen kunkin hoitokodin omista olosuhteista ennen TENA Palveluratkaisujen käyttöönottoa. 2011–13. TENA Palveluratkaisuissa mitattuja inkontinenssin hallintaan liittyviä kustannuksia ovat tuotteen kulutuksesta, ihonhoidosta, pyykinpesusta ja jätehuollosta aiheutuvat kustannukset.
2Essityn aineisto: Tutkimus, jossa tutkittiin iäkkäiden hoidossa Kööpenhaminassa käytettyjä inkontinenssituotteita ja -palveluita: Neljän vanhainkodin esimerkkitapaus. Tammikuu 2011.