Tietosuojaseloste

(”Essity” tai “me”) suhtautuu tietosuojaan vakavasti. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan kuinka Es-sity yleisen tietosuoja-asetuksen ja sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen mukaisena rekisterinpitä-jänä kerää ja käsittelee käyttäjien henkilötietoja ja muita tietoja.

1. Henkilötietoryhmät ja käsittelyn tarkoitukset

Metatiedot
Voit käyttää verkkosivustojamme ja sovellustamme antamatta henkilötietojasi. Tällöin Essity kerää ainoastaan seuraavia käyttöön liittyviä metatietoja:

Lähdesivu, avaamisen tiedot ja aika, siirretyn datan määrä, siirron tila, verkkoselaimen tyyppi, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä, sekä selainohjelman versio ja kieli.

IP-osoitettasi käytetään mahdollistamaan pääsysi verkkosivuillemme tai sovellukseemme. Kun IP-osoitetta ei enää tarvita tähän tarkoitukseen, lyhennämme sen poistamalla IP-osoitteesi viimeisen oktetin. Käytämme lyhennettyä IP-osoitetta ja muita metatietoja verkkosivujemme ja sovelluk-semme käyttäjien käyttötottumusten analysointiin parantaaksemme verkkosivujemme ja sovelluk-semme laatua ja palveluita.

Käyttäjätili
Luodessasi käyttäjätilin verkkosivuillamme tai sovelluksessamme, sinulta saatetaan pyytää esimer-kiksi seuraavia henkilötietoja: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, valittu salasana, puhelinnumero, pankkitilitiedot, luottokorttitiedot sekä laskutus- ja toimitusosoite. Lisäksi voit vapaaehtoisesti an-taa meille tietoja esimerkiksi kiinnostuksestasi tiettyjä tuotteita tai palveluita kohtaan, sekä markki-nointisähköpostin vastaanottamista koskevan pyynnön. Essity käsittelee tällaisia henkilötietoja tar-jotakseen sinulle käyttäjätilin toimintoja, toimittaakseen sinulle markkinointimateriaalia soveltuvan lainsäädännön sallimassa laajuudessa sekä analysoidakseen mielenkiinnon kohteitasi markkinointi-tarkoituksessa.

Tuotetilaukset
Tilatessasi tuotteita verkkosivujemme tai sovelluksemme kautta, Essity kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietojasi: käyttäjätilin tiedot, tuotteen laji ja määrä, ostohinta, tilauspäivä, tilauksen tila, tuo-tepalautukset sekä asiakaspalvelupyynnöt. Essity käsittelee tällaisia henkilötietoja sopimuksen ja tuotetilauksen suorittamiseksi, asiakaspalvelun tarjoamiseksi, lakisääteisten velvollisuuksien nou-dattamiseksi, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi sekä räätälöityä markki-nointia varten.

Arpajaiset
Jos osallistut arpajaisiin, Essity kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietojasi: nimi, postiosoite, säh-köpostiosoite, osallistumispäivä, valinta voittajaksi, palkinto sekä vastauksesi kysymykseen. Essity käsittelee tällaisia henkilötietoja arpajaisten toteuttamiseksi, voittajan informoimiseksi, palkinnon toimittamiseksi voittajalle, tapahtuman toteuttamiseksi ja markkinointitarkoituksia varten.

Terveystiedot:
Essity voi kerätä ja käsitellä myös tietoja terveydentilasta, kuten tuotetilaus edellyttää. Terveystie-dot ovat GDPR:n tarkoittamia arkaluonteisia tietoja, ja Essity toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpi-teet tällaisten arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi lain edellyttämällä tavalla. Essity kerää ja kä-sittelee terveystietoja suostumuksen perusteella ainoastaan sopimussuhteen ja tuotetilauksen toteut-tamiseksi, asiakaspalvelun tarjoamiseksi, lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, oikeudellis-ten vaateiden puolustamiseksi, esittämiseksi ja käyttämiseksi sekä räätälöityä markkinointia varten.

2. Kolmannet osapuolet

Siirto palveluntarjoajille
Essity voi käyttää omaan lukuunsa toimivina henkilötietojen käsittelijöinä ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka tarjoavat Essitylle tiettyjä palveluita, kuten verkkosivujen, markki-nointipalvelun tai IT-tukipalvelun tarjoajia. Henkilötietojen käsittelijöillä saattaa olla pääsy ja/tai ne saattavat käsitellä henkilötietojasi tarjotessaan tällaisia palveluita.

Pyydämme näitä ulkoisia palveluntarjoajia ottamaan käyttöön ja soveltamaan tietoturvalli-suutta koskevia suojatoimia varmistaakseen henkilötietojesi tietosuojan ja turvallisuuden.

Muut vastaanottajat
Essity voi siirtää henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön mukaisella tavalla lainvalvontavi-ranomaisille, hallinnollisille viranomaisille, oikeudelliselle avustajalle, ulkopuolisille kon-sulteille tai liikekumppaneille. Yritysjärjestelyn yhteydessä henkilötietoja voidaan siirtää yritysjärjestelyyn osallistuville kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen kansainväliset siirrot
Keräämämme ja vastaanottamamme henkilötiedot voidaan siirtää ja niitä voivat käsitellä Euroopan talousalueen (”ETA”) sisä- tai ulkopuolella sijaitsevissa valtioissa sijaitsevat vas-taanottajat. Näihin valtioihin sisältyvät osoitteessa http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm luetellut valtiot, joissa taataan Euroopan tietosuojalainsäädännön edellyttämä tietosuojan riittävä taso. Muut vastaanottajat voivat sijaita muissa valtioissa, joissa Euroopan tietosuojalainsäädännön edellyttämää tieto-suojan riittävää tasoa ei ole tunnustettu. Essity toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet var-mistaakseen, että ETA:n ulkopuolelle tehtävät siirrot ovat soveltuvan tietosuojalainsäädän-nön vaatimalla tavalla asianmukaisesti suojattu. Niiden maiden osalta, joissa ei ole taattu tietosuojan riittävää tasoa, siirrot perustuvat asianmukaisiin suojatoimiin, kuten Euroopan komission tai valvontaviranomaisen hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin, tai hyväksyt-tyihin käytännesääntöihin yhdessä vastaanottajan antamien sitovien ja täytäntöönpantavien sitoumusten kanssa, taikka hyväksyttyihin sertifiointimekanismeihin yhdessä vastaanotta-jan antamien sitovien ja täytäntöönpanokelpoisten sitoumusten kanssa. Voit pyytää tietoja näistä asianmukaisista suojatoimista ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa 7 (Ota yhteyttä) esitetyllä tavalla.

3. Laillinen peruste käsittelylle

Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraavien laillisten perusteiden nojalla:

 • Olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 • Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi;
 • Käsittely on tarpeen meitä velvoittavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • Käsittely on tarpeen sinun tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi;
 • Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai meille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;
 • Käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi;
 • Muut tietojenkäsittelyyn soveltuvat oikeudelliset perusteet, erityisesti jäsenvaltioiden lainsää-dännössä säädetyt.

Voimme suorittaa arkaluonteisten henkilötietojesi käsittelyä seuraavien oikeudellisten perusteiden no-jalla:

 • Olet antanut nimenomaisen suostumuksesi arkaluonteisten henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 • Käsittely on tarpeen Essityn tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudatta-miseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla;
 • Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi;
 • Käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai aina, kun tuomioistuimet suorittavat lainkäyttötehtäviään;

Henkilötietojesi toimittaminen perustuu lakiin tai sopimukseen perustuvaan velvoitteeseen, tai on vält-tämätöntä, jotta voit tehdä sopimuksen kanssamme tai vastaanottaa palveluitamme/tuotteitamme pyyn-tösi mukaisesti taikka on täysin vapaaehtoista sinulle.

Henkilötietojesi toimittamatta jättämisen seurauksena sinulle saattaa aiheutua haittoja, esimerkiksi si-ten, että et voi vastaanottaa tiettyjä tuotteita tai palveluita. Henkilötietojesi luovuttamatta jättämisestä ei kuitenkaan aiheudu sinulle oikeudellisia seuraamuksia, mikäli ei toisin ilmoiteta.

4. Mitä oikeuksia sinulla on ja kuinka voit valvoa oikeuksiasi?

Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi keräämistä, käsittelyä ja käyttöä varten, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista toteutetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Lisäksi voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoituksiin. Tästä vastustamisesta ei aiheudu sinulle muita kuluja kuin viestin välitykses-tä peritty normaalin hinnaston mukainen maksu.

Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus (i) pyytää pääsyä henkilötietoihisi, (ii) pyytää henkilötietojesi oikaisemista, (iii) pyytää henkilötietojesi poistamista, (iv) pyytää henkilötie-tojesi käsittelyn rajoittamista, (v) pyytää tietojen siirtämistä, (vi) vastustaa henkilötietojesi käsittelyä (mukaan lukien profiloinnin vastustaminen), ja (vii) vastustaa automaattista päätöksentekoa (mukaan lukien profilointi).

Käyttääksesi oikeuksiasi, otathan yhteyttä meihin siten kuin jäljempänä kohdassa 7 (Ota yhteyttä) on ilmoitettu.

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle.

5. Evästeet ja muut seurantateknologiat

Verkkosivuillamme ja sovelluksessamme on käytössä evästeitä. Lisätietoja evästeistä on saatavilla evästeselosteestamme.

6. Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin on tarpeen pyytämiesi palveluiden ja tuotteiden toimitta-miseksi. Sopimussuhteemme päättyessä poistamme tai anonymisoimme henkilötietosi, elleivät lakisää-teiset vaatimukset henkilötietojen säilyttämiseksi (esimerkiksi verotuksellisia tarkoituksia varten) so-vellu. Voimme säilyttää yhteystietosi ja tiedot mielenkiintosi kohteena olevista tuotteistamme ja palve-luistamme niin kauan kuin Essityllä on lupa lähettää sinulle markkinointimateriaalia. Meillä saattaa so-veltuvan lainsäädännön perusteella olla myös velvollisuus säilyttää tiettyjä henkilötietojasi 10 vuoden ajan kulloisenkin verovuoden päättymisen jälkeen. Saatamme myös säilyttää henkilötietojasi sopimus-suhteen päättymisen jälkeen, mikäli se on tarpeen muun soveltuvan lainsäädännön noudattamiseksi tai jos tarvitsemme henkilötietojasi oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, mutta vain siinä määrin kuin on tarpeen. Sopimussuhteen päättymisen jälkeen rajoitamme mahdollisuuksien mukaan henkilötietojesi käsittelyä tällaisiin rajoitettuihin tarkoituksiin.

7. Ota yhteyttä

Jos haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksia tai sinulla on muita tätä tietosuojakäytäntöä koskevia kysy-myksiä, lähetä pyyntösi sähköpostitse osoitteeseen:

dataprivacy@essity.com

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Ruotsi.